Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe Użytkowników strony internetowej https://supremecare.pl (dalej jako „strona internetowa” lub „strona”). Priorytetem jest dla nas zapewnienie wszystkim Użytkownikom strony jak najpełniejszej ochrony. Działamy w oparciu o ustaloną przez nas politykę bezpieczeństwa, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej jako „RODO”). Niniejsza Polityka Prywatności ma ponadto na celu wyjaśnienie, jakie uprawnienia posiadają Użytkownicy w związku z możliwością ograniczenia korzystania z informacji dotyczących danych osobowych, a także przedstawienie procedur wykorzystywanych przez nas w celu ich ochrony.

Pamiętaj, że Polityka Prywatności ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest dla Ciebie źródłem jakichkolwiek obowiązków.

 • Gromadzenie i przetwarzanie danych przez podmiot uprawniony

  Podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony internetowej – administratorem danych osobowych – jest Supreme Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu przy ul. Adama Mickiewicza 12, 62-800, NIP: 6182196152, numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 0001014542 (dalej jako „Administrator” lub „Spółka”). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych- Panią Iwonę Pietrzak-Mazurek, kontakt do Inspektora pod adresem e-mail biuro@supremecare.pl.

  Administrator zobowiązuje się do zachowania w poufności danych osobowych Użytkowników strony internetowej oraz do nieprzetwarzania tych danych osobowych bez ich zgody bądź wyraźnego życzenia.

  W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszej Polityki Prywatności lub też przetwarzania przez nas danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt pod następującym adresem email: biuro@supremecare.pl.

 • Cel i miejsce przetwarzania danych osobowych

  Strona internetowa przeznaczona jest przede wszystkim, lecz nie tylko, dla jej Użytkowników, w tym dla Klientów lub potencjalnych Klientów Spółki, czyli osób zainteresowanych usługami świadczonymi przez Spółkę. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu kontaktu z osobą, która wypełniła formularz kontaktowy, odpowiedzi na pytania, przedstawienia oferty, przesyłania newslettera, analizy zachowań i ruchu sieciowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO. Współpraca ze wszystkimi Użytkownikami strony internetowej może odbywać się w następujący sposób: poprzez przesłanie zapytania na wyżej wymieniony lub jakikolwiek inny adres mailowy Spółki lub zgłoszenie oferty za pomocą formularzy kontaktowy dostępny w zakładkach strony internetowej, o ile takie formularze zostaną udostępnione albo też poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką, np. poprzez połączenie telefoniczne lub spotkanie bezpośrednie. W każdym przypadku Użytkownik podaje wymagane przez nas dane osobowe pozwalające nam wstępnie zweryfikować potrzeby Użytkownika i ocenić, czy Użytkownik jest Klientem Spółki, potencjalnym Klientem Spółki czy też osobą zainteresowaną w innym zakresie, i wybrać najbardziej optymalną formę współpracy.

 • Dobrowolność przekazywania danych i możliwość ich weryfikacji, modyfikacji, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia

  Przekazywanie przez Użytkowników danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym w niniejszej Polityce Prywatności, poprzez rozpoczęcie korzystania z niniejszej strony internetowej, w tym poprzez przesłanie zapytania lub zgłoszenia ofertowego za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na stronie, o ile takie formularze okażą się dostępne. Uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę również w przypadku wysłania odrębnej wiadomości email. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.

  Każdy Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ich zweryfikowania, zmodyfikowania (uzupełnienia lub sprostowania, ograniczenia przetwarzania), żądania usunięcia jego danych osobowych w każdej chwili, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację. Stosowne żądanie należy zgłosić na podany powyżej adres email, bądź drogą pisemną na podany powyżej adres Administratora. Ponadto każdy Użytkownik może zgłosić skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Rodzaj i cel przetwarzanych danych osobowych

  Administrator przetwarza dane osobowe w rozumieniu RODO przekazane przez Użytkowników strony internetowej i używa ich wyłącznie w celu opisanym w niniejszej Polityce Prywatności. Dane nie są przekazywane w sposób zarówno odpłatny jak i nieodpłatny osobom trzecim, w tym również osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym, chyba że odbywa się to za wyraźną zgodą lub życzeniem Użytkownika bądź na żądanie uprawnionego przez przepisy prawa organu. Dane Użytkowników mogą być jednak przekazywane kontrahentom na stałe współpracującym ze Spółką, ale odbywać się to będzie za wiedzą i zgodą Użytkownika i w zakresie przez niego zaakceptowanym.

  Administrator gromadzi ponadto dane techniczne dotyczące Użytkowników odwiedzających stronę internetową, z wyłączeniem danych uznawanych za dane osobowe. Na dane te składają się informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkowników ze strony, częstotliwości tego korzystania z wykorzystaniem adresu IP komputera każdego Użytkownika, informacji dotyczących typu przeglądarki i lokalizacji komputera, adresu URL zasobów wymaganych oraz innych parametrów dotyczących systemu operacyjnego komputera Użytkownika. Dane te służą wyłącznie do celów statystycznych i są wykorzystywane do udoskonalenia świadczonych przez nas usług i zapewnienia wygodnej obsługi technicznej naszych Użytkowników.

  Nasza strona internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli. Administrator nie jest odpowiedzialny w sposób bezpośredni, bądź pośredni za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione w związku z produktami, bądź usługami oferowanymi na tych witrynach. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za przestrzeganie polityki ochrony danych na witrynach osób trzecich, ani za inne aspekty związane z prowadzeniem tych witryn, w tym również dotyczące przestrzegania prawa polskiego i europejskiego. Kliknięcie w linki przekierowujące na te strony internetowe odbywa się na odpowiedzialność Użytkowników strony. Zalecamy, aby każdy Użytkownik po wejściu na odrębną witrynę, zapoznał się z polityką prywatności dostępną na tej konkretnej witrynie. Polityka dostępna na niniejszej stronie internetowej dotyczy tylko i wyłącznie korzystania z naszej strony.

 • Podstawy prawne i zakres przetwarzania danych osobowych

  Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony na następujących podstawach wynikających z RODO (art. 6):

  1. zgoda Użytkownika (poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego, poprzez dołączenie do Newslettera, poprzez rozpoczęcie korzystania ze strony internetowej lub poprzez nawiązanie korespondencji w jakiejkolwiek formie – pisemnej, email, telefonicznej lub ustnej po uprzednim pouczeniu o uprawnieniach związanych z ochroną danych osobowych).
  Zakres maksymalny przekazywanych danych osobowych: imię i nazwisko, płeć, adres email, numer telefonu lub wyłącznie adres email.

  * Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (Newsletter, marketing bezpośredni).
  Zakres maksymalny przekazywanych danych osobowych: imię i nazwisko, płeć, adres email, numer telefonu lub wyłącznie imię i adres email.

  * Przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (dochodzenie roszczeń na drodze sądowej).
  Zakres maksymalny przekazywanych danych osobowych: imię i nazwisko, płeć, adres email.

 • Zasady przetwarzania danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych powinno się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO. Należą do nich: * zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  (art. 6 ust. 1 RODO). W przypadku przetwarzania szczególnej kategorii danych osobowych, będzie ono zgodne z prawem w przypadkach przewidzianych w art. 9 ust. 2 RODO. Rzetelność przetwarzania definiuje się jako jego ogólną uczciwość oraz proporcjonalność ingerencji w prywatność związaną z przetwarzaniem danych osobowych. Przez przejrzystość należy rozumieć przekazywanie osobom zrozumiałych i kompletnych informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych. Wszelkie informacje i komunikaty przekazywane osobom, których dane dotyczą, powinny być łatwo dostępne i zrozumiałe oraz napisane jasnym i prostym językiem. W poprzednim punkcie wskazano, na jakiej konkretnie podstawie Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników strony;

  * zasada zbierania w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu. Cel przetwarzania danych powinien być jasno określony. Zabrania się przetwarzania danych w sposób niezgodny z tymi celami;

  * zasada minimalizacji danych. Dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, czyli dozwolone jest przetwarzanie tylko takich danych, które są konieczne w celu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Z powyższych względów, jeśli będziesz zainteresowany/a nawiązaniem z nami kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, interesować nas będzie wyłącznie Twoje imię i nazwisko oraz adres email, ewentualnie numer telefonu. Jeśli nie chcesz podać swojego imienia i nazwiska, adres email będzie dla nas wystarczający. Przy wypełnianiu formularza kontaktowego pamiętaj jednak, że musimy się do Ciebie jakoś zwracać, zatem zachęcamy do podania Twojego imienia. Zapisanie się do Newslettera wiązać się będzie z koniecznością podania przez Ciebie adresu email i/ lub numeru telefonu w celu przesyłania Tobie wiadomości sms (marketing);

  * zasada prawidłowości danych. Oznacza to, że dane nieprawidłowe lub nieaktualne powinny być sprostowane lub uaktualnione. Powyższe dotyczy raczej adresu email w celu prawidłowego wykonywania przez nas umowy o świadczenie na Twoją rzecz usług elektronicznych, czyli przesyłania Newslettera. Niepodanie przez Ciebie prawidłowych danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymywania Newslettera, a w przypadku skorzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego, brakiem możliwości skontaktowania się z Tobą. Zachęcamy do weryfikacji podawanych przez Ciebie danych. My te dane sprostujemy wyłącznie na Twoje żądanie;

  * zasada przechowywania danych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

  * zasada poufności danych. Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (dotyczy również ujawnienia osobom nieuprawnionym);

  * zasada rozliczalności administratora. Administrator powinien wykazać przestrzeganie przez niego zasad przetwarzania danych osobowych. Zapewniamy, że chronimy Twoje dane w najlepszy możliwy sposób.

 • Zabezpieczenie danych osobowych, ocena skutków dla ochrony danych, inspektor ochrony danych osobowych

  RODO nie zawiera postanowień nakładających na administratorów i podmioty przetwarzające dane konkretnych obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych osobowych. Artykuł 32 ust. 1 RODO, dotyczący bezpieczeństwa przetwarzania, wskazuje wyłącznie na czynniki, które zarówno każdy administrator, jak i podmiot przetwarzający dane powinien brać pod uwagę przy doborze odpowiednich (adekwatnych do ryzyka) środków technicznych i organizacyjnych. Mowa o: stanie wiedzy technicznej, koszcie wdrożenia, charakterze, kontekście i celach przetwarzania, ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. W art. 32 ust. 1 wskazano na listę przykładowych środków technicznych i organizacyjnych, jednak to do administratora lub podmiotu przetwarzającego należy wybór środków, jakie zostaną zastosowane w celu zagwarantowania jak najpełniejszej ochrony danych. Administrator lub podmiot przetwarzający powinien dobierać środki adekwatnie do potrzeb wynikających z szacowania ryzyka. Spółka zapewnia maksymalną ochronę danych osobowych Użytkowników strony internetowej poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń.

 • Odbiorcy danych

  Poza Administratorem osobami przetwarzającymi dane w imieniu lub obok Administratora mogą być: prawnicy, informatycy, programiści, dostawcy usług informatycznych (usług związanych ze sprzętem komputerowym, oprogramowaniem i przetwarzaniem danych osobowych) – jeśli taka umowa zostanie zawarta. Podmioty te będą przetwarzać dane osobowe tylko zgodnie z poleceniami i tylko dla celów związanych ze świadczeniem usług informatycznych, usług prawnych i archiwizacji.

  Każdorazowo dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby posiadające stosowne upoważnienie (np. osoby zatrudnione przez Administratora na podstawie umowy o pracę lub innej).

 • Wykorzystanie plików tekstowych „cookies”

  Przeglądarki internetowe Użytkowników mogą przechowywać na dysku twardym komputera pliki tekstowe, ang. „cookies” zapisane przez nasz serwer. Pliki te umożliwiają odczytanie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania witryn internetowych. Dzięki cookies mamy możliwość uzyskania informacji o korzystaniu przez Użytkowników ze strony internetowej wykorzystywanych następnie w celach statystycznych jak opisanych powyżej. Pliki te nie identyfikują Użytkownika i nie zezwalają na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych. Przeglądarki internetowe posiadają domyślną funkcję akceptowania cookies, jednak każdy Użytkownik może skonfigurować używaną przez niego przeglądarkę w taki sposób, aby cookies nie były przechowywane na dysku twardym. Użytkownik musi być jednak świadomy, że niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać poprawnie po wyłączeniu bądź ograniczeniu zapisywania cookies.

 • Zastrzeżenia prawne

  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w razie zmiany przepisów prawnych, a także wewnętrznego profilu działalności Administratora, poprzez opublikowanie nowej treści Polityki Prywatności na stronie internetowej.

  Odwiedzając stronę internetową, każdy Użytkownik akceptuje zasady ochrony danych osobowych określone w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego dokumentu nie zostaną przez Użytkownika zaakceptowane, przeglądanie niniejszej strony internetowej i przesyłanie zapytań lub zgłoszeń za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w jakikolwiek inny sposób nie powinno mieć miejsca i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. Przekazanie danych w sposób dobrowolny zostanie uznane za pełną akceptację niniejszej Polityki Prywatności.